BBN Radio
BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
節目|最新消息|行動版|收聽問題|傳福音工具|相簿|關於我們|


馬太福音28:5-6
天使對婦女說,不要害怕,我知道你們是尋找那釘十字架的耶穌。他不在這裏,照他所說的,已經復活了。你們來看安放主的地方。     先前的經文

Login                                                                                       聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明