BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

约翰一书 4:10-11
不是我们爱神,乃是神爱我们,差他的儿子,为我们的罪作了挽回祭,这就是爱了。亲爱的弟兄阿,神既是这样爱我们,我们也当彼此相爱。     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明