Radio Broadcast
BBN Radio
천국으로 가는 길라디오 방송성경 대학대화방참고자료언어선교후원상담/문의
프로그램|최근 소식|모바일 옵션|방송 청취 도움말|전도 도구|사진 앨범|BBN 소개|


역대하 7:14
내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠찌라     지난 성경구절 보기

Login                                                                                        온라인 성경   Copyright   개인정보 보호정책