Radio Broadcast
BBN Radio
천국으로 가는 길라디오 방송성경 대학대화방참고자료언어선교후원상담/문의
프로그램|최근 소식|모바일 옵션|방송 청취 도움말|전도 도구|사진 앨범|BBN 소개|


창세기 28:15
내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할찌라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라     지난 성경구절 보기

Login                                                                                        온라인 성경   Copyright   개인정보 보호정책