BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

哥林多前书 2:9
如经上所记:“神为爱他的人所预备的,是眼睛未曾看见,耳朵未曾听见,人心也未曾想到的。”     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明