BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉献支持联络我们
节目|最新消息|移动版|收听问题|传福音工具|相簿|关于我们|

约翰一书 5:1
凡信耶稣是基督的,都是从神而生;凡爱生他之神的,也必爱从神生的。     上次经文

Login                                                                                       圣经阅读   法律声明   隐私权声明