BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
求神讓我知道我該怎麼侍奉神.
願BBN的全體弟兄姊妹們平安! 謝謝你們對我的鼓勵和幫助,今天我看了你們的來信,我作為一名中國基督徒,我的國家還有那麼多的靈魂沒得救我非常慚愧,願你們為我禱告.求神讓我知道我該怎麼侍奉神.謝謝各位弟兄姊妹!我願意接受發卡的任務.請弟兄姊妹代我為我國奧運會禱告:願神的大能在中國彰顯,釋放那失喪的靈魂,聖靈的光來光照.讓中國那每個靈魂得救.通過這此奧運會讓全世界人民聽到神的福音.感謝我主!

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明