BBN Radio
人生抉擇聖經廣播網简体网站聖經學院綫上聊天媒體資源多種語言奉獻支持聯絡我們
註冊|瀏覽課程|常見問題與解答|如何收聽聖經學院講座|關於我們|傳福音工具|學生見證|
      
學生登入
已註冊學生
用戶名:
密碼:


忘記密碼?
忘記用戶名?
新生註冊
您們辛苦的付出,才能讓整個地球村的人受益..
敬愛的聖經廣播網老師及參與事工的兄姐們:您們好!
您們辛苦的付出,才能讓整個地球村的人受益,在家裡也能接收到完整有系統的聖經教學,致上最真誠的謝意。自從學習課程以來,對聖經愛不釋手,瞭解愈多覺得虧欠神愈多,需要好好回報,盡自己微薄的心力努力傳福音,並將學院豐富的資訊,介紹給教會的弟兄姐妹,把握機會來學習。本人已於十月二日修成所有科目,也接到學院寄來的賀詞及頒發結業證書,高興之餘,只能說感謝主也感謝您們!

Login                                                                                           聖經閱讀   法律聲明   隱私權聲明