BBN Radio
人生抉择圣经广播网繁體網站圣经学院线上聊天媒体资源多种语言奉獻支持联络我们
阅读解答|收听解答|电话咨询|福音聊天|告诉朋友|三个最重要问题|
 

告诉朋友

您的名字:
您的电子邮件地址:
朋友的电子邮件地址:
主题:
信件内容: < 您的名字> 给您发送以下信息:你好, 我发现这个网页在教导一个人怎样可以确定在他(她)死后是否可以去天堂. 你想了解一下吗? 花两分钟读一下这个网页吧!

点击这里.

                
正在播放

正在播放:
儿童圣经故事
圣经广播网编辑
真实的见证

Login                                                                                           圣经阅读   法律声明   隐私权声明